الهام زائری
حفاظت و مرمت یک نسخه‌ی خطی متعلق به دوره‌ی قاجاریه (نسخه‌ی خطی مثنوی معنوی)
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1386
استاد راهنما: صمد سامانیان
نوشته‌های مرتبط: