نسرین خواجه‌محمودی
حفاظت و مرمت یک نسخه کتاب حافظ مربوط به اوایل دوره‌ی پهلوی
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1390
استاد راهنما: مازیار نیک‌بر


به‌اشتراک‌گذارنده: مسلم میش‌مست‌نهی

نوشته‌های مرتبط: