بی‌بی‌عافیه پیکر
حفاظت و مرمت یک نمونه تابلو نقاشی لاکی قاجاری متعلق به مجموعه‌ی نیاوران
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1390
استاد راهنما: فاطمه محسنی


به‌اشتراک‌گذارنده: مسلم میش‌مست‌نهی

نوشته‌های مرتبط: