بهنوش خسروی دستگردی
حفاظت و مرمت یک نمونه صلیب چوبی موجود در گنجینه‌ی کلیسای وانک اصفهان
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1388
استاد راهنما: فریبا مجیدی
نوشته‌های مرتبط: