فرزانه شکیباپور
حفاظت و مرمت یک نمونه کاشی گره‌چین مسجد وکیل شیراز
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1392
استاد راهنما: مریم شیروانی


به‌اشتراک‌گذارنده: نگار افتخاری

نوشته‌های مرتبط: