مهناز مردفکری
حفاظت و مرمت 12 قطعه آثار آلیاژ مس به‌منظور بازخوانی کتیبه‌ها و آشکارسازی نقوش پنهان مربوط به موزه‌ی ملی ایران
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1386
استاد راهنما: مهناز گرجی
نوشته‌های مرتبط: