صوله شادکام
حفظ و مرمت یک نمونه ظرف مسی آبریزدار
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1384
استاد راهنما: حمیدرضا بخشنده‌فرد
نوشته‌های مرتبط: