ایمان پیمانی فروشانی
حفظ و مرمت بخشی از تزئینات فرنگی‌سازی خانه‌ی سرتیپ سدهی خمینی‌شهر
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1384
استاد راهنما: حسام اصلانی
نوشته‌های مرتبط: