پروین سلیمانی
حفظ و مرمت بخشی از نقاشی سقف چوبی مسجد ملارستم شهر مراغه
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1388
استاد راهنما: فریبا مجیدی
نوشته‌های مرتبط: