عادله محتشم
حفظ و مرمت تابلوی فیلیپ مقدس از حواریون حضرت مسیح ﴿ع﴾﴿با تکنیک رنگ و روغن روی کرباس﴾
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1386
استاد راهنما: حسام اصلانی; فرزانه ریسمانچیان
نوشته‌های مرتبط: