یاسمن رحمتی
حفظ و مرمت تابلوی موسوم به گرانی متعلق به کلیسای وانک ﴿نقاشی زیر لاکی، ابعاد 7/65 × /41﴾
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1389
استاد راهنما: حمید فرهمند بروجنی; غلامرضا وطن‌خواه
نوشته‌های مرتبط: