فاطمه فرهادی
حفظ و مرمت دو شیء مفرغی احتمالا افزارآلات اسب متعلق به موزه‌ی ملی ﴿ایران باستان﴾
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1390
استاد راهنما: حمیدرضا بخشنده‌فرد
نوشته‌های مرتبط: