سیاوش سلیمانی
حفظ و مرمت دو قطعه ظرف سفالی متعلق به میراث فرهنگی شهرستان پیرانشهر
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1389
استاد راهنما: حسام اصلانی
نوشته‌های مرتبط: