نفیسه انصاری
حفظ و مرمت دو نمونه شیء مفرغی موسوم به سر گرز متعلق به لرستان
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1385
استاد راهنما: حمیدرضا بخشنده‌فرد
نوشته‌های مرتبط: