نرگس دوستی ثانی
حفظ و مرمت دو نمونه شیء مفرغی متعلق به میراث فرهنگی استان اصفهان
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1385
استاد راهنما: حمیدرضا بخشنده‌فرد
نوشته‌های مرتبط: