محمود محمدی سامانی
حفظ و مرمت شمایل روحانی نشسته (آبرنگ مات بر روی مقوا)
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1384
استاد راهنما: حمید فرهمند بروجنی
نوشته‌های مرتبط: