عطاالله صدیقیان بیدگلی
حفظ و مرمت یک جلد شناسنامه و بررسی لکه‌ی شاخص آن
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1389
استاد راهنما: حمید ملکیان; مهری قبادی
نوشته‌های مرتبط: