سارین سلیمان
حفظ و مرمت یک جلد کلام الله مجید متعلق به دوره‌ی قاجار
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1388
استاد راهنما: حمید فرهمند بروجنی
نوشته‌های مرتبط: