کمال بهبودی
حفظ و مرمت یک لگام (دهنه‌ی اسب) برنزی متعلق به موزه‌ی تخت جمشید
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1384
استاد راهنما: حمیدرضا بخشنده‌فرد
نوشته‌های مرتبط: