امیرحسین کریمی
روش‌شناسی شناسایی بست در دیوارنگاری ایرانی (با تاکید بر به‌کارگیری متون فنی کهن و روش‌های غیرتخریبی)
پایان‌نامه‌ی دکتری، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1392
استاد راهنما: غلامرضا وطن‌خواه; مهدی حسینی
نوشته‌های مرتبط: