شایان شاکریان
ساختارشناسی روغن کمان در راستای طرح حفظ و مرمت قلمدان‌های تاریخی
پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1387
استاد راهنما: عباس عابد اصفهانی
استاد مشاور: میترا اعتضادی
نوشته‌های مرتبط: