فاطمه شوشتریان
سامان‌دهی پوسترهای سینمایی موزه‌ی سینما و مرمت سه نمونه از پوسترها
پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد تهران (دانشکده‌ی معماری و شهرسازی)، 1381
استاد راهنما: اسماعیل طلایی
استاد مشاور: علیرضا بهرمان
نوشته‌های مرتبط: