مرتضی ابن‌قاسم
شناخت انواع تزئینات شیشه‌ای، مرمت یک ظرف دوران سلجوقی
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1372
استاد راهنما: سعید گلکار تهرانی
نوشته‌های مرتبط: