مریم صامتی
شناخت و بررسی آسیب‌های وارده بر تزئینات فلزی به‌کاررفته در بافته‌ها
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1374
استاد راهنما: سوسن معتقد
نوشته‌های مرتبط: