محسن چاره‌ساز
شناخت و بررسی ماهیت پاتین در برنزهای تاریخی؛ حفظ و مرمت و بررسی ماهیت پاتین در پنج نمونه شیء مفرغی متعلق به تپه‌ی حسنلو
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1381
استاد راهنما: حمیدرضا بخشنده‌فرد
نوشته‌های مرتبط: