صغرا نیک‌پور خشک‌رودی
شناخت و حفاظت آثار چرمی – حفاظت و مرمت یک نمونه طومار چرمی (موزه‌ی همدان)
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1376
استاد راهنما: احمد رهبری; حسین آقاجانی
نوشته‌های مرتبط: