شعله کوهیان
شناسایی، فن‌شناسی و مرمت یک نمونه سفال خاکستری
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1377
استاد راهنما: حمید فرهمند بروجنی
نوشته‌های مرتبط: