محمدرضا شریفی
طلا در تزئینات وابسته به معماری دوره‌ی صفوی-قاجار در اصفهان
پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1374
استاد راهنما: ماندانا برکشلی
استاد مشاور: عباس عابد اصفهانی
نوشته‌های مرتبط: