سروش کیایی
عکاسی در مرمت؛ کاربرد عکاسی‌های خاص در مرمت
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1381
استاد راهنما: فلور بنده‌خدا
استاد مشاور: حسین احمدی
نوشته‌های مرتبط: