فهیمه نصیری
فن‌شناسی، آسیب‌شناسی و عملیات مرمتی بر روی یک نسخه‌ی خطی مربوط به میراث فرهنگی زابل
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1388
استاد راهنما: مازیار نیک‌بر
نوشته‌های مرتبط: