هدیه طاهرآموز
فن‌شناسی، آسیب‌شناسی و مرمت پنج نمونه نقشه متعلق به موزه‌ی ملی ملک
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز (دانشکده‌ی هنرهای کاربردی)، 1392
استاد راهنما: محسن محمدی
نوشته‌های مرتبط: