زهرا زهلی
فن‌شناسی، آسیب‌شناسی و مرمت یکی از اولین نقش‌برجسته‌های سیمانی در تهران
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1388
استاد راهنما: داوود اسدالله‌وش عالی
نوشته‌های مرتبط: