افشین ابراهیمی
فن‌شناسی، آسیب‌شناسی و مرمت دیوارنگاره‌های سبک اروپایی ایوان مرکزی خانه‌ی سوکیاس
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1377
استاد راهنما: بهنام پدرام
نوشته‌های مرتبط: