مرضیه حکمت
مدیریت بحران موزه در دنیا و ارائه‌ی راهکار برای موزه در ایران (با تاکید بر زلزله)
پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشکده‌ی هنرهای کاربردی، دانشگاه هنر، 1389
استاد راهنما: پروین پرتوی
استاد مشاور: فرانک بحرالعلومی
نوشته‌های مرتبط: