صدیقه میرصالحیان
مراحل مرمت و حفاظت از یک پنجره‌ی گره‌چینی مشبک مربوط به خانه‌ی مارتاپیترز
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1386
استاد راهنما: قباد کیانمهر
نوشته‌های مرتبط: