عبدالرحیم صیادیان
مرمت اسناد خطی (قباله‌ی ازدواج)
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1376
استاد راهنما: بهنام پدرام




نوشته‌های مرتبط: