زهرا حمزوی
مرمت بخشی از تزئینات گچبری سَردَر ورودی بقعه‌ی پیربکران
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1387
استاد راهنما: مسلم میش‌مست‌نهی
نوشته‌های مرتبط: