معصومه عسگری‌پور
مرمت بخشی از تزئینات رنگی ازاره‌های تزئینی اتاق جبهه‌ی جنوب غربی خانه‌ی داوید
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1387
استاد راهنما: حسام اصلانی; غلامرضا وطن‌خواه
نوشته‌های مرتبط: