فاطمه جوهری
مرمت تابلوی (ظهر عاشورا) رنگ روغن روی مقوای دست‌ساز
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1381
استاد راهنما: حمید فرهمند بروجنی
نوشته‌های مرتبط: