الهه خالقی
مرمت تابلوی نقاشی رنگ روغن «غسل تعمید» بر روی تکیه‌گاه پارچه‌ای
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1388
استاد راهنما: بهنام پدرام
نوشته‌های مرتبط: