سجاد پیشدادی
مرمت تابوت سفالین الیمائی
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1385
استاد راهنما: مازیار نیک‌بر
نوشته‌های مرتبط: