سجاد پاک‌گهر
مرمت تابوت سفالی ایلامی موزه‌ی هفت‌تپه
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1386
استاد راهنما: مسعود باتر
نوشته‌های مرتبط: