آرمان توکلی
مرمت جلد مطلا سوخت قرآن سعیدآباد منسوب به حضرت علی (ع)
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1386
استاد راهنما: فریبا مجیدی
نوشته‌های مرتبط: