محمدرضا بیگی
مرمت سه سفال یافت‌شده ازحفاری‌های تخت سلیمان مربوط به دوره‌ی سلجوقی و ایلخانی
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1386
استاد راهنما: مازیار نیک‌بر
نوشته‌های مرتبط: