بابک رضائی
مرمت سه سند تاریخی قاجاری و پهلوی متعلق به مؤسسه‌ی مطالعات تاریخ معاصر ایران
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1386
استاد راهنما: داوود اسدالله‌وش عالی
نوشته‌های مرتبط: