رضا ناصری پورتک‌لو
مرمت سه ظرف سنگ صابون متعلق به تمدن حوزه‌ی هلیل‌رود
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1388
استاد راهنما: مسلم میش‌مست‌نهی
نوشته‌های مرتبط: