سعید عامری ماهانی
مرمت شیشه
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1368
استاد راهنما: سلیمان مقیمی بیدهندی
نوشته‌های مرتبط: