سارا ملکی
مرمت غلاف چوبی شمشیر با روکش چرم متعلق به دوره‌ی قاجار
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1389
استاد راهنما: فریبا مجیدی; محمد مرتضوی
نوشته‌های مرتبط: