مریم ناصری
مرمت قبای قاجاری
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1387
استاد راهنما: شهرزاد امین‌شیرازی
نوشته‌های مرتبط: