جعفر پرویز
مرمت لنگه در چوبی مزین به تزیینات گل و مرغ متعلق به خانه داوید
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1387
استاد راهنما: حسام اصلانی; غلامرضا کیانی
نوشته‌های مرتبط: